Termes i condicions

 

  • El lliurament del full de matrícula suposa l’acceptació de la domiciliació de la matrícula inicial de 32 €.
  • El curs seguirà el calendari escolar local. Començarà el primer dilluns d’octubre fins el darrer divendres de juny.
  • El lliurament del full de matrícula suposa l’acceptació de la domiciliació de la primera quota.
  • La domiciliació de les quotes s’efectuarà entre els dies 1 i 10 del mes corrent.
  • A la quota mensual/anual ja estan tinguts en compte i prorratejats els dies no lectius.
  • En el cas que es vulgui tramitar la baixa, s’haurà de comunicar al Departament de Reserves de Punt de Partida abans del dia 25 de cada mes, per a procedir amb la tramitació de la baixa i anul·lació de la domiciliació del mes següent (en el cas del pagament mensual).
  • En el cas que el rebut sigui retornat per cas no imputable a Punt de Partida, es carregarà 5 € per cada rebut retornat.
  • El mínim per iniciar grup són 6 alumnes. En el cas que durant el curs un grup quedi amb 4 alumnes o menys s’ajustaria la quota.
  • L’horari es pot veure afectat durant el curs. per circumstàncies logístiques o de professorat.
  • Al omplir la reserva com a mare / pare / tutor o alumne les condicions anteriorment exposades i autoritzo a utilitzar fotografies i vídeos en què aparegui, mitjançant la inclusió de la seva imatge en els termes previstos en la llei.