Registre sistema

De conformitat amb el que disposa el RGPD (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de caràcter personal, LANGUAGE CONSULTANTS S.L. les tractarà amb la única finalitat de mantenir les nostres relacions contractuals, comercials i professionals que ens uneixen a Vostè., així com per a l’enviament de comunicacions postals, telemàtiques, o per altres mitjans, amb ocasió d’esdeveniments puntuals, o en certs períodes de l’any, que puguin ser d’interès per a l’afectat. D’altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a PUNT DE PARTIDA. al C / Cartagena 242, 08013 Barcelona; o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic reserves@puntdepartida.cat. En qualsevol cas, el titular de les dades resulta informat i consent a la conservació d’aquestes dades sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per la qual són recaptats.